[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


Social Network


Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A

ติดตามสถานการณ์ COVID-19

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : PLC ทำได้ไม่ยาก

เจ้าของผลงาน : นางสาวรัตนา จันทร์สิน ..ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 791    จำนวนการดาวน์โหลด : 350 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมมือกัน ของครู ผู้บริหาร ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดประสงค์
     1.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (show and share)ให้เกิดประสิทธิภาพ
      2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
      3. เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐาน การเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC  ไปใช้ในสถานศึกษา
     1.การรวมกลุ่ม PLC
     2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ
     3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
     4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
     5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
     6. นำสูการปฏิบัติ /สังเกตการสอน
     7. สะท้อนผลดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2/เม.ย./2563
      รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2/เม.ย./2563
      รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 18/มี.ค./2563
      รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังบาล 18/มี.ค./2563
      แพลตฟอร์ม (Platform)ทางการศึกษา คืออะไร 23/ม.ค./2563