[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


Social Network


Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : PLC ทำได้ไม่ยาก

เจ้าของผลงาน : นางสาวรัตนา จันทร์สิน ..ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 630    จำนวนการดาวน์โหลด : 237 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมมือกัน ของครู ผู้บริหาร ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดประสงค์
     1.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (show and share)ให้เกิดประสิทธิภาพ
      2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
      3. เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐาน การเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC  ไปใช้ในสถานศึกษา
     1.การรวมกลุ่ม PLC
     2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ
     3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
     4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
     5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
     6. นำสูการปฏิบัติ /สังเกตการสอน
     7. สะท้อนผลดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้กระบวนการ BkSF Model โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 20/พ.ย./2562
      จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 26/ก.ย./2562
      ผลการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินงานวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้บริหารดรงเรียนและครูผู้สอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 26/ก.ย./2562
      PLC ทำได้ไม่ยาก 20/ส.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 13/ส.ค./2562